CL 28 - Classical Mythology
Lecture 7 -- The Olympians: Poseidon and Athena

Zeus (Roman Jupiter)
Demeter (Roman Ceres)
Poseidon (Roman Neptune)
Hades (Roman Pluto)
Hera (Roman Juno)
Hephaestus (Roman Vulcan)
Ares (Roman Mars)
Athena (Roman Minerva)
Amphitrite, Nereid wife of Poseidon
Triton, son of Poseidon
Arion, horse-son of Poseidon and Demeter
Pegasus, horse-son of Poseidon and Medusa

Polias
Pallas
Parthenos
Erechtheus
aegis
Nike
gorgon

Perseus, Herakles, Theseus, Jason, Achilles, Odysseus, Telemachus
Arachne

Pylos
Arcadia
Isthmia
Sounion
Thessaly
Boeotia
Lydia

Athenian Acropolis visit (see also: http://www.stoa.org/athens/sites/acropolis.html )
Parthenon
Erechtheion
Chryselephantine
Panathenaia
peplos
amphora

Homer (8thc. BC)
Hesiod (8thc. BC)
Herodotus (5thc. BC)
Pheidias (5thc. BC)

 

syllabus

home page


1/27/15 sheltonk@berkeley.edu