CL 28 - Classical Mythology
Creation Myths: the Emergence of the Olympians - The Ages of Mankind

Chaos
Gaea / Gaia
Tartarus
Eros
Mnemosyne
The Muses: Calliope (epic poetry), Clio (history), Polyhymnia (mime), Melpomone (tragedy),
Thalia (comedy), Erato (lyric choral poetry), Euterpe (the flute), Terpsichore (light verse and dance), Urania (astronomy)
Uranus / Ouranos
Pontus
Titans
Cronus / Kronos
Rhea
Zeus, Poseidon, Hades, Hestia, Demeter, Hera
Aphrodite
Athena
Hekate
Themis and Prometheus (w/ Zeus = Horai: Eumonia, Dike, Eirene)
Metis (Athena)
Eurynome (Graces: Splendor, Gladness, Festivity)
Leto (Apollo and Artemis)
Persephone
Hephaestus / Hephaistos
Ares
Hebe
Mnemosyne
Typhoeus / Typhon
Gilgamesh, Marduk, Enuma Elish, Tiamat
Oceanus and Tethys

Titanomachy
Gigantomachy

Chalcis, Euboea
Mt. Helikon
Mesopotamia
Sumerians
Babylonians

Mekone of Sicyon
Pandora
Epimetheus
Herakles
Elysian Fields
Deucalion
Pyrrha
Hellen

ambrosia
nectar
xenia
omphalos

Hesiod (eighth century B.C.) Theogony
Apollodorus (c. 140 B.C.)
Ovid (43 B.C.-A.D. 17) Metamorphoses
Aeschylus

syllabus

home page


12/16/14 sheltonk@berkeley.edu