CL 17A - Introduction to Greek Archaeology

Lecture 19
The High Classical Period - the Athenian Acropolis

Perikles d. 429
Peloponnesian War (431-421 and 415-405 BC)
The Thirty
Herodotus
Thucydides
 
Hephaisteion
Parthenon (Athena Parthenos)
Iktinos and Kallikrates
Metopes - Lapiths and Centaurs, Greeks and Amazons, Gods and Giants, Sack of Troy
Pediments - E: Birth of Athena
W: Contest of Athena and Poseidon for patronage of Athens
Frieze - Panathenaic procession
Varvakeion Athena
Propylaia
Mnesikles
Athena Nike
Erechtheion
Karyatids = Porch of the maidens
 
Riace Bronzes
Doryphoros
Polykleitos
Diadoumenos
Nike by Paionios
Nike Balustrade
 
Syllabus
Home Page


modified 11/18/15 sheltonk@berkeley.edu