CL 17A - Introduction to Greek Archaeology

Lectures 13/14/15
Sanctuaries and the Archaic Period
 
Pheidon of Argos
Aiginetan Turtles
Solon of Athens
Peisistratos of Athens
Hippias and Hipparchos
Temple of Olympian Zeus at Athens
Temple of Demeter at Eleusis (Telesterion)
Panathenaia
Lykourgos
eunomia
isonomia
Kleisthenes
ostracism
ostracon
Ionian Revolt 499-494 BC
Persian Wars 490 and 480-479 BC
Darius - Marathon
Xerxes - Salamis / Plataia

temenos
perirranterion
kanoun
chernips

lyre and aulos
phiale
libation
votive
dekate

Archaic Period 600-490 BC
Temple of Hera at Olympia (c. 600 BC)
orthostates
akroterion
Temple of Artemis at Corcyra (Kerkyra, Corfu) (c. 600 BC)
pseudo-dipteral
gorgon - apotropaic
Temple of Apollo at Corinth
Temple of Aphaia at Aegina
Temple of Hera at Samos
Rhoikos and Theodorus of Samos
Temple of Artemis at Ephesos (Croesus of Lydia)
Siphnian Treasury, Delphi (c. 525 BC)
 
kouros / kouroi
kore / korai
Kleobis and Biton
gigantomachy
Sounion
Anavysos
Kritios Boy
Peplos
Euthydikos
Genelaos group
 
syllabus
home page


modified 10/11/18 sheltonk@berkeley.edu